Služby

Projektová dokumentace

Nabízíme projektové práce v těchto oblastech:

 • Pozemní komunikace (silnice, místní komunikace, cyklostezky, pěší zóny, doprava v klidu, polní cesty, zpevněné plochy),
 • tramvajové trati (rekonstrukce TT, tramvajové zastávky)
 • železniční stavby (přeložky tratí, železniční přejezdy, úpravy na vlečkách, vlečkové plány)

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace:

 • Dopravní řešení územních plánů,
 • vyhledávací a technické studie,
 • dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR),
 • dokumentace pro stavební povolení (DSP),
 • dokumentace pro provádění stavby (PDPS),
 • realizační dokumentace stavby (RDS).

Studie

 • Dopravní studie
 • Dopravní generely
 • Regulace dopravy
 • Spolupráce na tvorbě územních plánů

Mikrosimulace

Inženýrská činnost

Zajištění inženýrské činnosti zahrnující obstarání, vyjádření a stanovisek orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, jako součást přípravy podkladů pro žádost o vydání stavebního povolení nebo rozhodnutí o umístění stavby.

Audity bezpečnosti pozemních komunikací

Provádíme audity bezpečnosti pozemních komunikací. Výsledkem auditu bezpečnosti pozemních komunikací je zpráva, která obsahuje zejména souhrnný popis předpokládaných dopadů stavebních, technických a provozních vlastností pozemní komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání a návrhy na odstranění nebo snížení předpokládaných rizik, která plynou z vlastností pozemní komunikace pro účastníky silničního provozu.

Technický dozor investora

Pro investory poskytujeme služby odborného dozoru na stavbách dopravní infrastruktury.

Dopravně – inženýrská opatření

Návrhy dopravních uzavírek, objížděk, trvalého i přechodného dopravního značení.

Pasporty komunikací a dopravního značení

Zpracováváme  pasporty komunikací dle  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Pasport komunikací je základní evidencí pozemních komunikací, která slouží zejména jejich vlastníku (obci) jako přehled o jeho majetku.