Studie

Přeměna ulice Antonínská – studie

Tomáš No Comments

V únoru 2017 byla dokončena studie přeměny ulice Antonínská v Praze 7.

Předmětem zadání byl návrh stavebních a dopravně-organizačních úprav prostoru ul. Antonínská s důrazem na kvalitu veřejného prostranství a komfort nemotorové dopravy (pěší uživatelé a cyklisté) v logickém propojení metra Vltavská a Strossmayerova náměstí. Návrh řešení navazuje na již realizované úpravy Strossmayerova náměstí tak, aby došlo k fyzickému i psychologickému propojení celého prostoru do jednoho funkčního celku. Součástí navrhovaných úprav je také nový návrh organizace dopravy (průjezd a parkování vozidel, zásobování okolních objektů, cílová doprava do školského zařízení), stejně tak návrh vedení chodců a cyklistů všemi směry daným územím včetně vyřešení kolizních ploch s tramvajovým provozem MHD. V rámci řešeného území je uvažováno také s plánovanou opravou TT ve stávající trase mezi Strossmayerovým náměstím a Vltavskou (předpoklad léto 2017).

V současné době je pohyb chodců mezi stanici metra Vltavská a Strossmayerovým náměstí dosti vysoký a stávající infrastruktura k tomu není přizpůsobena.

Objednatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

Studie řešení křižovatky v obci Sedlec

Tomáš No Comments

V září byla zpracována vyhledávací studie křižovatky v obci Sedlec u Líbeznice. Byly navrženy dvě varianty. Jedna varianta s použitím okružní křižovatky a jedna varianta s použitím stykové křižovatky.

Objednatel: Obec Sedlec, Sedlec 60, 250 65 Líbeznice

Autobusový terminál Heřmanův Městec

Tomáš No Comments

V září 2016 byla ve spolupráci s architektonickým ateliérem Archigroup dokončena studie autobusového terminálu v Heřmanově Městci.

Jedná se o dopravní uzel regionálního charakteru, kde je zajištěn přestup mezi autobusovou veřejnou dopravou a osobní železniční dopravou. Dále je zde umožněn přestup z individuální automobilové dopravy (parkoviště P+R) a z cyklistické dopravy (parkoviště B+R).
S ohledem na charakter autobusové dopravy bylo navrženo jedno centrální ostrovní nástupiště, které umožňuje pohodlný přestup hrana-hrana mezi jednotlivými autobusovými linkami.
Bylo navrženo 6 odjezdových stání.

Investor: Město Heřmanův Městec, náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

Cyklostezka Havlíčkova ulice Kolín

Tomáš No Comments

V srpnu byla ve spolupráci s firmou drawING project, s.r.o. vypracována studie možného umístění cyklostezky v ulici Havlíčkova v Kolíně. Studie byla zpracována ve dvou variantách.

Ve variantě 1 dochází k umístění oboustranných cyklopruhů do hlavního dopravního prostoru. Cyklopruhy jsou navrženy o šířce 1,5 m a budou odděleny od jízdního pruhu dělícím ostrůvkem o minimální šířce 0,6 m. Kategorijní šířka je navržena MS 2a 19,5/12,7/50. V první části ulice Havlíčkova zůstávají zachovány polohy stávajících obrub.

Ve variantě 2 zůstává stávající hlavní dopravní prostor beze změny. Cyklostezka je navržena v přidruženém dopravním prostoru v západní části. Dva protisměrné cyklopruhy jsou navrženy mezi pásem pro chodce a fasádami přilehlých objektů. Toto složení je navrženo z důvodu  návaznosti na přechody pro chodce a autobusové zastávky.

V ulici Dukelských hrdinů dojde v obou variantách ke zřízení oboustranného víceúčelového pruhu o šířce 1,5 m.

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 

KOMUNIKACE EVROPSKÁ – SVATOVÍTSKÁ

Tomáš No Comments

V prosinci 2015 byla pro firmu PUDIS a.s. vypracována technická studie Komunikace Evropská – Svatovítská v Praze.

Navrhovaná stavba dopravně propojí ulici Svatovítská s ulicí Evropská, tím dojde k odlehčení ulice Evropská mezi Vítězným náměstím a ulicí Gymnasijní. Místní sběrná komunikace je navržena jako směrové nerozdělená s velkým podílem zeleně. Návrhová rychlost je 50 km/h. Součástí trasy jsou tři světelně řízené křižovatky. V hlavním dopravním prostoru je navržen oboustranný cyklopruh. Dále jsou podél komunikace navrženy oboustranné chodníky. Celková délka komunikace bude cca 800 m.

Objednatel: Městská část Praha 6, Kancelář architekta, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

Categories