Projekty

Přeměna ulice Antonínská – studie

Tomáš No Comments

V únoru 2017 byla dokončena studie přeměny ulice Antonínská v Praze 7.

Předmětem zadání byl návrh stavebních a dopravně-organizačních úprav prostoru ul. Antonínská s důrazem na kvalitu veřejného prostranství a komfort nemotorové dopravy (pěší uživatelé a cyklisté) v logickém propojení metra Vltavská a Strossmayerova náměstí. Návrh řešení navazuje na již realizované úpravy Strossmayerova náměstí tak, aby došlo k fyzickému i psychologickému propojení celého prostoru do jednoho funkčního celku. Součástí navrhovaných úprav je také nový návrh organizace dopravy (průjezd a parkování vozidel, zásobování okolních objektů, cílová doprava do školského zařízení), stejně tak návrh vedení chodců a cyklistů všemi směry daným územím včetně vyřešení kolizních ploch s tramvajovým provozem MHD. V rámci řešeného území je uvažováno také s plánovanou opravou TT ve stávající trase mezi Strossmayerovým náměstím a Vltavskou (předpoklad léto 2017).

V současné době je pohyb chodců mezi stanici metra Vltavská a Strossmayerovým náměstí dosti vysoký a stávající infrastruktura k tomu není přizpůsobena.

Objednatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická

Tomáš No Comments

V prosinci 2016 byla odevzdána projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci ulice Okružní v Kolíně. Jedná se o rekonstrukci části ulice mezi ulicemi Tovární a Mnichovická.

Stavba byla členěna na následující stavební objekty:

 • SO 101            Ulice Okružní
 • SO 102            Dopravně inženýrská opatření
 • SO 301            Rekonstrukce kanalizačních přípojek
 • SO 302            Přípojky uličních vpustí
 • SO 401            Veřejné osvětlení
 • SO 701            Úprava oplocení
 • SO 801            Sadové úpravy
 • SO 901            Městský mobiliář

Investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín

Studie řešení křižovatky v obci Sedlec

Tomáš No Comments

V září byla zpracována vyhledávací studie křižovatky v obci Sedlec u Líbeznice. Byly navrženy dvě varianty. Jedna varianta s použitím okružní křižovatky a jedna varianta s použitím stykové křižovatky.

Objednatel: Obec Sedlec, Sedlec 60, 250 65 Líbeznice

Autobusový terminál Heřmanův Městec

Tomáš No Comments

V září 2016 byla ve spolupráci s architektonickým ateliérem Archigroup dokončena studie autobusového terminálu v Heřmanově Městci.

Jedná se o dopravní uzel regionálního charakteru, kde je zajištěn přestup mezi autobusovou veřejnou dopravou a osobní železniční dopravou. Dále je zde umožněn přestup z individuální automobilové dopravy (parkoviště P+R) a z cyklistické dopravy (parkoviště B+R).
S ohledem na charakter autobusové dopravy bylo navrženo jedno centrální ostrovní nástupiště, které umožňuje pohodlný přestup hrana-hrana mezi jednotlivými autobusovými linkami.
Bylo navrženo 6 odjezdových stání.

Investor: Město Heřmanův Městec, náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

Cyklostezka Havlíčkova ulice Kolín

Tomáš No Comments

V srpnu byla ve spolupráci s firmou drawING project, s.r.o. vypracována studie možného umístění cyklostezky v ulici Havlíčkova v Kolíně. Studie byla zpracována ve dvou variantách.

Ve variantě 1 dochází k umístění oboustranných cyklopruhů do hlavního dopravního prostoru. Cyklopruhy jsou navrženy o šířce 1,5 m a budou odděleny od jízdního pruhu dělícím ostrůvkem o minimální šířce 0,6 m. Kategorijní šířka je navržena MS 2a 19,5/12,7/50. V první části ulice Havlíčkova zůstávají zachovány polohy stávajících obrub.

Ve variantě 2 zůstává stávající hlavní dopravní prostor beze změny. Cyklostezka je navržena v přidruženém dopravním prostoru v západní části. Dva protisměrné cyklopruhy jsou navrženy mezi pásem pro chodce a fasádami přilehlých objektů. Toto složení je navrženo z důvodu  návaznosti na přechody pro chodce a autobusové zastávky.

V ulici Dukelských hrdinů dojde v obou variantách ke zřízení oboustranného víceúčelového pruhu o šířce 1,5 m.

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 

Komerčně administrativní, servisní a provozní budova Čestlice

Tomáš No Comments

V květnu 2016 byla dokončena část zpevněné plochy realizační dokumentace stavby Komerčně administrativní, servisní a provozní budova, Čestlice. Byly navrženy  vnitroareálové komunikace, zpevněných odstavných stání v okolí  budované haly. Pojížděné plochy byly navrženy z cementobetonového krytu. Celkem bylo navrženo cca 6000 m2 manipluačních ploch.

Investor: KUHN – Immobilien, s.r.o., Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00, Praha 

Polní cesty Zelčín

Tomáš No Comments

V dubnu 2016 byla dokončena dokumentace pro stavební povolení na stavbu Polních cest v k.ú. Zelčín.

Stavba řeší nefunkční vyježděné cesty v terénu u obce Hořín v k.ú. Zelčín ve Středočeském kraji návrhem tří jednopruhových polních cest v návrhové kategorii P4,0/30 se stmeleným krytem. Polní cesty „A“ (p.č. KN 136) v délce 1 225,713 m, polní cesty „B“ (p.č. KN 184) v délce 562,997 m a polní cesty „D“ (p.č. KN 167/2, 172) v délce 1 349,457. Cesty se napojují na další polní cesty v sousedících k.ú. Spolu tvoří dopravní síť mezi okolními obcemi a zpřístupňují přilehlé pozemky vlastníků.

Investor: Statní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj – Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 56 Mělník

Rekonstrukce ulice Nerudova

Tomáš No Comments

V dubnu 2016 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci ulice Nerudova v Říčanech.

Při rekonstrukci ulici budou  vybourány stávající již nevyhovující povrchy, a poté dojde ke stavbě nové komunikace ve stejné stopě. Dále bude demontován stávající vodovodní řad a do stejné polohy bude osazen řad nový. Rekonstrukce ulice respektuje stávající uspořádání uličního prostoru. Je navržena v délce 209,190 m a v šířkovém uspořádání 3,50 m jednosměrná asfaltová vozovka se střechovitým sklonem 2,0 % od osy.

Stavba byla členěna na následující objekty:

 • SO 101            Pozemní komunikace
 • SO 301            Rekonstrukce vodovodního řadu
 • SO 302           Rekonstrukce kanalizační stoky
 • SO 801            Sadové úpravy

Investor: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

 

Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Obecnice

Tomáš No Comments

V prvním čtvrtletí roku 2016 byla zpracována dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení na stavbu chodníku v obci Obecnice.

V rámci stavby dochází k vybudování chodníkového spojení mezi centrem obce (Obecní úřad, autobusové zastávky) a hřbitovem. Chodník bude převážně veden podél silnice III/11811.

Stavba byla členěna na následující objekty:

 • SO 101            Chodníky
 • SO 102            Lávka pro pěší
 • SO 103            Dopravně inženýrská opatření
 • SO 401            Veřejné osvětlení

Investor: Obec Obecnice, Obecnice 159, 262 21 Obecnice 

Rozvojová lokalita Lomnice nad Popelkou BM1 – komunikace včetně zasíťování

Tomáš No Comments

V lednu 2016 byla odevzdána dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu základní technické vybavenosti rozvojové lokality BM1 v Lomnici nad Popelkou.

Jedná se o komunikaci s označením MO 6/10/30. Navrhovaná komunikace se napojuje na ulici 5. května pomocí dlouhého zpomalovacího prahu s integrovaným přechodem.  Celková délka navrhované komunikace je 155 m.

Projektová dokumentace řešila následující objekty:

 • SO 001            Příprava území a staveniště
 • SO 101            Komunikace
 • SO 102            Oprava komunikace na pozemku č. 3333
 • SO 103            Dopravně inženýrská opatření
 • SO 301            Dešťová kanalizace
 • SO 302            Splašková kanalizace
 • SO 303            Vodovod
 • SO 401            Veřejné osvětlení
 • SO 402            El. Vedení ČEZ – NN
 • SO 403            Ochrana kabelů CETIN
 • SO 501            Plynovod

Investor: Město Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Stavba místní komunikace v ulici Za Dvorem, Kolín Štítary

Tomáš No Comments

V květnu 2015 byla odevzdána dokumentace pro stavební povolení ulice Za Dvorem. V rámci dokumentace byly řešeny následující stavební objekty:

 • Ulice Za Dvorem
 • Dešťová kanalizace
 • Veřejné osvětlení
 • Přeložka plynovodu
 • Sadové úpravy

Investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín

KOMUNIKACE EVROPSKÁ – SVATOVÍTSKÁ

Tomáš No Comments

V prosinci 2015 byla pro firmu PUDIS a.s. vypracována technická studie Komunikace Evropská – Svatovítská v Praze.

Navrhovaná stavba dopravně propojí ulici Svatovítská s ulicí Evropská, tím dojde k odlehčení ulice Evropská mezi Vítězným náměstím a ulicí Gymnasijní. Místní sběrná komunikace je navržena jako směrové nerozdělená s velkým podílem zeleně. Návrhová rychlost je 50 km/h. Součástí trasy jsou tři světelně řízené křižovatky. V hlavním dopravním prostoru je navržen oboustranný cyklopruh. Dále jsou podél komunikace navrženy oboustranné chodníky. Celková délka komunikace bude cca 800 m.

Objednatel: Městská část Praha 6, Kancelář architekta, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

Silnice III/01020 – Harrachov – Mýtiny

Tomáš No Comments

V prosinci 2015 byla odevzdána dokumentace pro provádění stavby na rekonstrukci silnice III/01020 – Harrachov – Mýtiny. Celková délka úprav byla 1290 m. V rámci rekonstrukce došlo k vytvoření komunikace odpovídající kategorijní šířce MO2k 6/6/30.

Investor: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Rekonstrukce ulice Kollárova 2. část v Berouně

Tomáš No Comments

V září 2015 byla odevzdána projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace na rekonstrukci ulice Kollárova v Berouně mezi ulicemi Preislerova a Jungmannova.

Stavba se nachází v zastavěné části města Berouna Stavba zahrnuje opravu ulice Kollárova v celkovém rozsahu 62 m, včetně levostranného chodníku a vjezdů do objektů.

Součástí dokumentace bylo i veřejné osvětlení.

Investor: Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun – Centrum

 

KOMUNIKACE A KANALIZACE na pozemku č. 5007/5, v k. ú. Staré Benátky

Tomáš No Comments

V březnu 2015 byla odevzdána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu komunikací a splašková kanalizace v průmyslové zóně Staré Benátky. Dále bylo řešeno odvodnění zpevněných ploch.

Celková plocha komunikací 3300 m2.

Celková délka kanalizace 100 m.

Investor: Dagmar Hlasová, Teronská 49, 160 00 Praha 6

Rekonstrukce ulic Kollárova a Preislerova v Berouně

Tomáš No Comments

Categories